Home » Daňová evidence v zákoně

Daňová evidence v zákoně

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmu a obsahuje údaje o výdajích a příjmech, o majetku a závazcích. Pro obsahové vymezení jednotlivých složek v daňové evidenci se používá zvláštních předpisů o účetnictví, pokud není stanoveno jinak. Pro ocenění majetku a závazů v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle §29, pohledávky podle §5. Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, zjištěnou podle právního předpisu o oceňování majetku. Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků se povede k poslednímu dni zdaňovacího období a provede se zápis. V případě rozdílů se upraví základ daně podle § 24 a §25.

Kontakty

MICROSITE CZ s.r.o.

Mobil: 739 074 428
E-mail: info@podpora24.com