Domů

dreamstimeextralarge_27860702Zpracováváme doklady pro účely vedení daňové evidence. Daňová evidence není účetnictví, přestože nahrazuje dřívější vedení jednoduchého účetnictví. Vést ji musí každá organizace, která má příjmy a výdaje z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a která musí v daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti a ne podle paušálu. Daňová evidence se vede velmi jednoduše a stačí, pokud jsou evidovány příjmy a výdaje, majetek a závazky.

     Daňová evidence příjmů a výdajů musí obsahovat všechny peněžní a nepeněžní příjmy, které organizace obdržela hotově, bankou či fyzicky v průběhu celého kalendářního roku k poslednímu datu roku ke dni 31.12. Důležité je, aby evidence obsahovala všechny daňově uznatelné výdaje, které byly provedeny v průběhu kalendářního roku do 31.12., k nim je nutno přidat ještě odpisy dlouhodobého majetku, stravné na pracovních cestách a výdaje na auto. Příjmy ani výdaje není nutné dělit podle druhu, není nutná ani evidence pohybu peněz v pokladně. Evidenci lze provádět hromadně, to znamená, že na jeden řádek se zaeviduje součet výdajů jednoho druhu např. poštovné za kalendářní měsíc nebo rok apod.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz