Home » Archivace daňové evidence

Archivace daňové evidence

     Veškeré doklady, které jsou v daňové evidenci uvedeny, musí být archivovány po celou dobu, po kterou může být doměřena daň z příjmů. Finanční úřad může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání, nebo v němž se stala daň splatnou. Lhůta se automaticky prodlužuje zahájením daňové kontroly nebo podáním řádného daňového tvrzení. O jeden rok se lhůta prodlužuje, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k podání dodatečného daňového přiznání, při zahájení řízení o mimořádném opravném prostředku apod. Plátci DPH musí daňovou evidenci a daňové doklady evidovat 10 let od konce roku, kdy měl doklad zdanitelné plnění.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz