Home » Co je daňová evidence

Co je daňová evidence

Zpracováváme doklady pro účely vedení daňové evidence. Daňová evidence není účetnictví, přestože nahrazuje dřívější vedení jednoduchého účetnictví. Vést ji musí každá organizace, která má příjmy a výdaje z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a která musí v daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti a ne podle paušálu. Daňová evidence se vede velmi jednoduše a stačí, pokud jsou evidovány příjmy a výdaje, majetek a závazky.

Daňová evidence příjmů a výdajů musí obsahovat všechny peněžní a nepeněžní příjmy, které organizace obdržela hotově, bankou či fyzicky v průběhu celého kalendářního roku k poslednímu datu roku ke dni 31.12. Důležité je, aby evidence obsahovala všechny daňově uznatelné výdaje, které byly provedeny v průběhu kalendářního roku do 31.12., k nim je nutno přidat ještě odpisy dlouhodobého majetku, stravné na pracovních cestách a výdaje na auto. Příjmy ani výdaje není nutné dělit podle druhu, není nutná ani evidence pohybu peněz v pokladně. Evidenci lze provádět hromadně, to znamená, že na jeden řádek se zaeviduje součet výdajů jednoho druhu např. poštovné za kalendářní měsíc nebo rok apod.

     Co se týče evidence majetku a závazků, je zcela na organizaci jakou formu evidence si zvolí, ale nesmí chybět inventura k 31.12., neboť v daňovém přiznání, které se bude zpracovávat je nutno vyplnit tabulku počátečních a konečných stavů. V daňové evidenci je nutné mít zaevidovány i závazky, což je jakákoliv peněžní nebo nepeněžní částka kterou někomu dlužíte, např. bylo odebráno zboží a nebylo zaplaceno, dluh zaměstnanci za mzdu, neodvedené DPH apod. Je dobré evidovat údaje u závazku např. takto : datum vzniku závazku, datum splatnosti, označení věřitele, důvod závazku, částka závazku a datum úhrad závazku.

     Vše o daňové evidenci musí být podloženo doklady, ty jsou spolu s evidencí archivovány za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně. Doklady musí být očíslované a v evidenci musí být uveden popis o co jde. Tím se usnadní např. pozdější hledání dokladu.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz