Home » Daňová evidence a majetek

Daňová evidence a majetek

dreamstimeextralarge_21239305Při vedení daňové evidence vždy k 31.12 nebo ke dni ukončení podnikání je potřeba provést zjištění skutečného stavu zásob, dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazků. O tomto zjištění se provede zápis. Nemusí se inventarizovat majetek nehmotný ani stav peněz. Zápis o takovéto inventarizaci se archivuje stejně dlouho jako ostatní daňová evidence. Zásoby jsou vlastně materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, zboží, zvířata. Podrobný rozpis je uveden ve vyhl. č. 500/2002Sb v §9. Např. zboží jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud se s nimi obchoduje a výrobky vlastní výroby přichystané k prodeji. Dlouhodobý hmotný majetek jsou samostatné movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než  40 tis. Kč a provozně technická funkce delší než jeden rok. Jedná se o budovy, byty, nebytové prostory a stavby. Další podrobnosti jsou uvedeny v § 26 a §27 v Zákoně o daních z příjmu. V daňové evidenci je vstupní cena důležitá pro daňové účely, pro uplatnění výdaje nebo pro odpis majetku. Odpis je část vstupní ceny, kterou lze uplatnit jako daňově uznatelnou věc v jednom roce. Uplatnit lze odpis za každý majetek, který je součástí daňové evidence k 31.12., i když je zakoupený třeba v prosinci. Vstupní cena je částka, která se odepíše, většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížena o DPH. Majetek, který byl vyřazen z evidence před 31.12. z důvodu prodeje, nebo převodu do osobního majetku, se ve výdajích uvede jen polovinou ročního odpisu, zůstatková cena se může dát do výdajů, pokud je v souladu s §24 a §25 Zákona o daních z příjmů. Majetek, který je používán i pro osobní potřebu, nebo jej jeho majitel vlastní ještě s někým jiným, ten se dává do výdajů jen v poměrné části ročního odpisu, podle té části, která je využívána k podnikání.  Co se týče pohledávek v daňové evidenci, neexistuje žádná forma evidence pohledávek, záleží jen na organizaci, jak bude vypadat, ale rozhodně musí být uvedeno, o jakou pohledávku se jedná, jak je vysoká, kdo je dlužník a datum kdy pohledávka vznikla. Co se týče neuhrazených nebo promlčených pohledávek, v daňové evidenci dochází k jejich odepsání až při ukončení podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. V těchto případech se musí o hodnotu neuhrazených pohledávek zvýšit základ daně z příjmu podle §28, odst. 8, Zákona o daních z příjmu. Pokud by byla snaha vyřadit z daňové evidence promlčené pohledávky, tak výdaje na ně vynaložené by přestaly být daňově uznatelné a bylo by nutné zvýšit základ daně z příjmu. Je proto lépe je ponechat v evidenci. Co se týče vedení závazků, znamená to, že organizace dluží jinému subjektu peněžní nebo nepeněžní částku za odebrané zboží nebo službu a zatím nedošlo k platbě, nebo je přijata záloha, úvěr, patří sem ale i dluh vůči zaměstnanci, kterému nebyla vyplacena mzda. Závazkem je i neodvedená DPH, daň z příjmů či silniční daň. Další podrobnosti jsou obsaženy v §17 a §18 vyhlášky č. 500/2002Sb. Ani inventura závazků nesmí chybět při provádění inventarizace, ať již jsou závazky evidovány během roku či na jeho konci. Vždy k 31.12., nebo ke dni ukončení podnikání je inventurou ověřen, či opraven stav závazků organizace. Zánik závazku vzniká podle §5, odst.10 zákona o daních z příjmů, jeho plněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kdy se dohoda nahradí jiným závazkem nebo novým narovnáním podle Občanského zákoníku. Pokud závazek zanikne jiným způsobem, než je výše uvedeno, je nutné o něj zvýšit základ daně z příjmu. Nemusí se to udělat jen u smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí vyplývajících ze závazkových vztahů.

     Co se týče obchodního majetku, jedná se o souhrn věcí, pohledávek, penězi ocenitelných hodnot, které jsou vedeny v daňové evidenci nebo v tabulce, která je součástí daňového přiznání k dani z příjmu. Majetek, který je zakoupený se vkládá do obchodního majetku. U takového majetku lze uplatnit výdaje vynaložené na jeho opravu, údržbu nebo technické zhodnocení. Vyřazení obchodního majetku je den, kdy je tento majetek naposledy uváděn v daňové evidenci. Na organizaci záleží, jakou formou tento majetek v daňové evidenci povede, jaký způsob si zvolí, ale každopádně nesmí chybět inventura k 31.12.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz